Публічний договір
про надання інформаційно-консультаційних послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/ авторизація на веб-сайті brandyourself.icu є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі — «Договір») на умовах викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особа — підприємець Пірак Наталія Ігорівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 2 лютого 2017 року, № 2072 000 0000 038264, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3138908025, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі — «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. Визначення основних термінів

Акцепт — надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Методичка – практичний посібник в цифовому форматі, з техніками і рекомендаціями, щодо побудови персонального бренда. Авторське право на яку належить Фізичній особі — підприємцю Пірак Наталія Ігорівні.


Оферта — пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: workbook.flyacademy.co та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Продукт — методичка “Фундамент бренда”, яку розробила і авторське право належить Фізичній особі — підприємцю Пірак Наталія Ігорівні. Методичка знаходиться на workbook.flyacademy.co та приватному гугл диску.
Публічний договір — договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Тарифи (ціна продукту) — платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за методичку “Фундамент бренда”2. Загальні положення

2.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає Продукт з доступом до методички “Фундамент бренда”, яка разміщена на веб-сайті та приватному гугл диску за посиланням workbook.flyacademy.co (надалі — веб-сайт) лише після здійснення Замовником оплати на розрахунковий рахунок Виконавця та авторизації на веб-сайті.

2.2. Доступ до продукту методичка “Фундамент бренда”, надається на платній основі, шляхом оплати продукту на веб-сайті. .

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на веб-сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Продукту Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.

2.6. Доступ до інформаційних та інших матеріалів, що розміщені в особистому кабінеті Замовника, відповідно до цього Договору, надається безстроково.

2.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.

2.8. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:
• факт оформлення замовлення Продукту на веб-сайті Виконавця;
• оплата Продукту Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором у відповідних сторінках веб-сайту Виконавця;
• письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійсними лише за умови технічних неполадок на веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Продукт Виконавця.

3. Предмет договору

3.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець бере на себе зобов'язання надати доступ до Продукту, розташованогого в мережі Інтернет для Замовника, а Замовник — приймає вказаний Продукт та оплачує його, згідно з умовами цього Договору.

3.2. Перелік Послуг, які надаються Виконавцем при оплаті Продукту, а також інша необхідна інформація вказані на веб-сайті Виконавця, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: workbook.flyacademy.co.

3.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами, які публікуються на веб-сайті Виконавця workbook.flyacademy.co.

4. Порядок укладення договору

4.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на веб-сайті Виконавця: workbook.flyacademy.co та/або здійснення оплати на розрахунковий рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

4.2. Дії, зазначені в п. 4.1 Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.

4.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

5. Права і обов'язки сторін

5.1. Виконавець зобов'язаний:
5.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісний Продукт, визначені цим Договором.
5.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, своєчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усуненні перешкод для виконання зобов'язань по цьому Договору.
5.1.3. Публікувати на веб-сайті інформацію про зміни, в тому числі, про зміну банківських реквізитів.
5.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною Продукту.
5.1.5. Докласти зусиль для викладення оригінального, інформативного та унікального матеріалу.
5.1.6. Інформувати Замовника про Продукт та умови їх надання на веб-сайті workbook.flyacademy.co .

5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Залучати до виконання своїх зобов'язань за Договором третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх роботи як за свої власні.
5.2.2. Отримувати від Замовника оплату свого Продукту відповідно до умов Договору.
5.2.3. Не надавати доступ до Продукту або припинити їх надання Замовникові у разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі термінів оплати Послуг і розповсюдження доступу до Продукту особам, які не оплатити Продукт), а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
5.2.4. Відмовити в доступі до Продукт Замовнику без пояснення причин, повернувши йому сплачені кошти.
5.2.5. Змінювати і доповнювати даний Договір і Додатки до нього без попереднього узгодження та без переукладання даного Договору із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на веб-сайті Виконавця.
5.2.6. Інформувати Замовника про акції та інші новини, шляхом направлення електронних листів на адресу Замовника, зазначену при реєстрації/авторизації на веб-сайті Виконавця.
5.2.7. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5.3. Замовник зобов'язаний:
5.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Продукт відповідно до умов Договору.
5.3.2. Користуватися Продукт відповідно до правил, опублікованих на веб-сайті Виконавця та умов цього Договору і не передавати доступ третім особам, що не оплтали Продукт.
5.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на веб-сайті Виконавця.
5.3.4. Дотримуватися регламенту, порядку та вимог при отриманні доступу до Продукту, встановлених Виконавцем.
5.3.5. Не розголошувати третім особам інформацію про інших Замовників, а також про методику та будь-яку іншу конфіденційну інформацію.
5.3.6. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі, доступ до персональних даних.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісного Продукту своєчасно та відповідно до умов цього Договору.
5.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Продукт Виконавця.
5.4.3. Оформити замовлення Продукту, зазначених у відповідному розділі веб-сайту workbook.flyacademy.co
5.4.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

6. Вартість послуг, порядок та умови розрахунків

6.1. Замовник здійснює оплату Продуктк за тарифами, які встановлюються Виконавцем та розміщені у відповідному розділі про оплату на веб-сайті Виконавця за посиланням: workbook.flyacademy.co. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Продукту.

6.2. Оплата Загальної вартості Продукту Виконавця за Договором в будь-якій валюті здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у спосіб, який обирає Виконавець на власний розсуд, в тому числі, проте не виключно:
6.2.1. На підставі виставленого Виконавцем рахунку.
6.2.2. За допомогою платіжного сервісу Fondy (https://fondy.ua/).

6.3. Оплата за Продукту здійснюється Замовником після укладення Сторонами Договору та надання добровільної згоди на обробку й використання персональних даних Замовника, та в момент надання інформації останнім для проведення платіжної операції у спосіб, визначений Виконавцем, відповідно до п. 6.2.

6.4. У разі не здійснення оплати, Виконавець не надає доступ до Продукту, в результаті чого даний Договір вважається недійсним.

6.5. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Продукту (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.7. Порядок і умови надання доступу до Продукту:

7.1. Надання доступу до Продукту починається з моменту оплати продукту на веб-сайті через Fondy і акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який авторизувався на веб-сайті та/або оплатив Продукт, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

7.2. Фактом передачі доступу до Продукту методичка “Фундамент бренда” є електронний лист на пошту, зазначену при оформленні Продукту Замовником.

7.3. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання доступу до Продукту, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в Розділі 13 даного Договору.

7.4. Факт отримання доступу до Продукту, є отримання єлектронного листа від Виконавця з пошти hello@personalbrandmodel.com
8. Термін дії, порядок внесення змін та доповнень до договору

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту оплати Продукту Замовника на веб-сайті workbook.flyacademy.co і вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.

8.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору веб-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з веб-сайту Виконавця.

8.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

8.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.

8.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.

8.6. Для відмови від отримання доступу до Продукту Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі послуги.

8.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:
• Замовник скористався доступом до Продукту Виконавця, за який була внесена оплата;
• Замовник не скористався доступом до Продукту Виконавця з власної ініціативи.

9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

9.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

9.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

9.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

9.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

9.6. У разі виявлення факту плагіату, копіювання матеріалів, їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження Замовником матеріалів методички “Фундамент бренда”, Замовник несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та норм чинного законодавства України.

9.7. Виконавець не несе відповідальність за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме — настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

10.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. Інші умови договору

11.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

11.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на онлайн-платформі Виконавця, розташованому в мережі інтернет за адресою: workbook.flyacademy.co складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

11.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

11.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Продукту. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.

11.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

11.6. Замовнику надається право на використання Продукту Виконавця за цим Договором виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі будь-яким способом на користь третіх осіб.

11.7. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11.8. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Продукту за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

11.9. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

12. Персональні дані та порядок їх обробки

12.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

12.2. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.

12.3. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

12.4. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

12.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

13. Контактні дані Власника Веб-сайту
e-mail адреса: hello@personalbrandmodel.com